BME Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács

 

Kivonatok az EHBDT jegyzőkönyvekből

Az alábbi kivonatok nem tartalmaznak személyre vonatkozó értékeléseket (habilitációs eljárások, egyetemi tanári pályázatok, tiszteletbeli doktorok, doktori iskola vezetők és törzstagok értékelése, stb.), valamint olyan EHBDT anyagokat, amelyek nyilvánosságra hozatala a http://doktori.bme.hu honlap más részén, vagy szenátusi előterjesztésekben történik (doktori és habilitációs követelmények, éves beszámolók, szabályzat-módosítások, állami ösztöndíjas helyek elosztása, stb).

2019. február 28.

Állami ösztöndíjak számának növekedése

Az Nftv. módosításáról szóló törvény értelmében 2019. szeptemberétől a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatók létszáma országos szinten 1300-ról 2000 főre nő. A BME-n is érvényesülő, mintegy 50%-os ösztöndíj növelés olyan mértékű, hogy láthatóan nem lesz betölthető idén szeptemberben. Az EHBDT javasolja, hogy a doktori iskolák éljenek az önköltséges → állami ösztöndíjas átsorolás lehetőségével (BME DHSZ 13.§ (8) bekezdés), és amennyiben ennek minőségi feltételei biztosítottak, akkor az ilyen átsorolásokkal támogassák a képzésben együttműködő MTA kutatóintézeti partnereinket is. 


2019. január 31.

Kreditek elismerése a doktori képzés második szakaszában

Az Nftv. 2018. december 18-án hatályba lépett módosítása lehetőséget ad az abszolutórium megszerzésére (és ezzel a doktori értekezés korábbi benyújtására) a hallgatói jogviszony adott féléven belüli megtartásával. A módosítás nem kíván szabályzati változtatást, de a hallgatók figyelmét fel kell hívni arra a lehetőségre, hogy akár a félév elején elindíthatják a doktori eljárást és megmarad az ösztöndíjuk a félév végéig. További lehetőség, hogy a doktori iskolák az értekezés elkészülését automatikusan elismerik kreditekkel. Ekkor a képzési tervbe célszerű belefoglalni az alábbi szövegrészt:

Amennyiben egy hallgató a képzés második szakaszában bármikor benyújtja doktori értekezését, és azt a Tudományági Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (HBDT) bírálati eljárásra bocsátja, akkor a félév kutatási és publikációs kreditjei a HBDT döntés napján elismerésre kerülnek. Az a hallgató, aki a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakövetelményt, valamint az előírt 240 kreditet ezzel teljesíti, a HBDT döntés napján megszerzi az abszolutóriumot, míg a hallgatói jogviszonya – és ösztöndíjas hallgató esetén az ösztöndíj-jogosultsága – megmarad a félév utolsó napjáig (Nftv.  59.§ (1) bekezdés d) pont).


2018. november 29.

Stipendium Hungaricum ösztöndíj program – komplex vizsga

Az SH programban 24 hallgató kezdett 2016/17/1. félévben, közülük négyen vettek igénybe passzív félévet. A vizsgára kerülő 20 hallgató mindegyike megfelelt a komplex vizsgán.

Áprilisban, a komplex vizsgákat megelőző EHBDT ülésen már előkerült, hogy az SH doktoranduszoknál a komplex vizsgát komolyan kell venni. Ha ezen a szűrőn túljutnak azok is, akiknél nem reálisa fokozatszerzés, akkor ezt a későbbiekben – a dolgozatok bírálatra küldésekor, az opponensi vélemények készítésekor és a nyilvános vitában – az érintett doktori iskola már csak nagyon nehezen tudja kezelni.

Az EHBDT felügyeli az egyetemen folyó doktori képzést és ez a testület hozza meg a végső döntést a fokozat odaítéléséről is. Az EHBDT ellenőrizni fogja, hogy az SH hallgatók által készített doktori értekezésekkel szemben ugyanolyan komoly elvárások jelenjenek meg, mint az összes többi hallgató esetében.


2018. április 26.

Stipendium Hungaricum ösztöndíj program – túljelentkezés

Az SH program keretében 911 hallgató jelentkezett a BME doktori képzéseire első vagy második helyen, közülük 196 lett jelölt vagy várólistás. A felvételi szűrés után a doktori képzésbe szeptemberben 47 hallgat iratkozott be. A túljelentkezés közel húszszoros.

Az első éves hallgatók száma az előző évhez képest megduplázódott, a jelentkező hallgatók száma évről évre rohamosan nő. Az SH hallgatók jelentkezésének kezelése, felvételi szűrése majd doktori képzésük kialakítása a nyilvánvalóan súlyos adminisztrációs terhek mellett új szakmai kihívásokat is jelent a doktori iskolák számára. Az eddigi tapasztalatok alapján az SH program keretében felvett hallgatók motiváltak, de előképzettségük sok esetben nagyon hiányos.  Az SH doktoranduszok esetében a komplex vizsgának komoly szerepe van. Ha ezen a szűrőn túljutnak azok is, akiknél nem reális a fokozatszerzés, akkor ez egy olyan problémát hoz létre, amit a későbbiekben csak nagyon nehezen lehet kezelni.  


2018. március 26.

BME Doktori és Habilitációs Szabályzatának módosítása

Az idegen nyelvű doktori képzés bővülése szükségessé tette a doktori fokozat nyelvi követelményeinek pontosítását. A nem magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok részletesebb leírását a DHSZ 17. § (3) bekezdése tartalmazza. Jogszabályi változásokhoz igazodik a 14. § (4), a 18. § (3) és 23. § (2) bekezdések módosítása, de azon túlmutató szándékot is kifejez (pl. az eljárási díj fizetése alóli mentesség fenntartása az új doktori képzési rendszerben, vagy az egyéni felkészülők mellé konzulens rendelése).


2017. szeptember 28.

Doktorjelölti státusz létesítése (EMMI állásfoglalás az ODT 2017. szeptember 15-i ülésén)

2016. szeptember 1-ét követően doktorjelölti jogviszonyt csak az létesíthet, aki a régi típusú rendszerben abszolutóriumot szerzett vagy még élő, régi típusú doktori hallgatói jogviszonya van. Aki a régi típusú rendszerben abszolutóriumot szerzett, többször is létesíthet doktorjelölt jogviszonyt, azaz ha valamilyen okból nem sikeres a fokozatszerzés - pl. kifut az értekezés beadására előírt kétéves határidőből -, jogosult újra bejelentkezni a régi szabályok szerint.


2017. február 23.

Egyéni felkészülők belépése a doktori képzésbe: ügyrend, jelentkezési lap.


2017. január 26.

A doktori képzéssel párhuzamos munkavállalást jogszabály nem tiltja, ugyanakkor a DHSZ 13.§ (9) bekezdése szerint: "a felvételi határozat tartalmazza a képzésben való részvétel feltételeit", így pl. a kutatómunkára elvárt munkaidő mennyiségét és beosztását is. Ennek alkalmazásával lehet elfogadható szintre korlátozni az esetleges párhuzamos munkavállalás mértékét.


2015. november 26.

Az egyetemi tanári pályázatokra vonatkozó 2015. januári tájékoztatás kiegészítéseként – az EHBDT egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

Az egyetemi tanári pályázatok elbírálásánál a BME HSZ-ben szereplő "az MTA doktori címmel egyenértékű tudományos vagy alkotó tevékenységre" vonatkozó teljesítményt az EHBDT mindig érdemben megvizsgálja. Ez a vizsgálat nagyon alapos azokban az esetekben, ahol az MTA illetékes osztálya ilyen értékelést még nem folytatott le.

Amikor a pályázó nem rendelkezik MTA DSc címmel, és nem jutott túl még sikeres MTA habitusvizsgálaton, az EHBT előterjesztést egy 3 tagú bizottság készíti elő. A bizottság tagja az EHBDT elnöke, a Tudományos Tanács elnöke, valamint az általuk felkért, szakmailag kompetens EHBDT tag (az összeférhetetlenségi szabályok betartásával történő helyettesítésekkel). A bizottság az előterjesztés elkészítéséhez anonim szakértői véleményeket is bekérhet.


2015. szeptember 24.

A témavezetők ODT adatbázisban szereplő adataikat rendszeresen frissítsék, különös figyelemmel a közlemények listájára. Az 5+5 publikáció MAB kritériumoknak való megfelelése tükrözi a témavezetőktől elvárt aktív kutatói tevékenységet. Hiányos vagy nem megfelelő adatlapról az érintett témavezető és a doktori iskola vezetője értesítést kap. Ezt követően három megoldás lehetséges:

-       a témavezető 3 hónapon belül javítja az adatlapot,

-       a Doktori Iskola Tanácsa 3 hónapon belül új témavezetőt jelöl ki,

-       a doktori iskola vezetője részletesen indoklással kéri az EHBDT-t a határidő kiterjesztésére.


2015. január 29.

A műszaki és természettudományos területen az egyetemi tanárok több mint 90%-a rendelkezik az MTA doktori címmel. Ez az arány jónak mondható. Az egyetemi tanári pályázatok elbírálásánál a BME HSZ-ben szereplő "az MTA doktori címmel egyenértékű tudományos vagy alkotó tevékenységre" vonatkozó teljesítményt az EHBDT mindig érdemben megvizsgálja. Ez a vizsgálat nagyon alapos azokban az esetekben, ahol az MTA illetékes osztálya ilyen értékelést még nem folytatott le.


2014. október 30.

Az újonnan jóváhagyott (és a korábban érvényes) tudományági doktori követelmények, valamint az újonnan jóváhagyott (és a korábban érvényes) a tudományági habilitációs követelmények interneten történő elhelyezése egyetlen helyen, a bme.doktori.hu honlapon történjen, és a doktori iskolák honlapjáról ide mutasson egy link.


A doktori témakiírások előkészítése során a doktori iskolák figyeljenek arra, hogy a 3-nál több témavezetésre vonatkozó EHBDT engedélyt a téma meghirdetése előtt be kell szerezni


2014. január 30.

Egyetemi tanári kinevezések szakmai követelményrendszere a műszaki és természettudományi területeken:

Az EHBDT javasolja a szenátusnak, hogy a BME-n egyetemi tanári kinevezés szükséges feltétele legyen az MTA doktori cím vagy az MTA doktori habitusvizsgálat sikeres lezárása. Különlegesen indokolt esetben a fenti követelmények alól a pályázó kérésére, illetve a pályázatot kiíró kar javaslatára a kiíró kar szakértői testületének bevonásával az EHBDT adhat felmentést. Ilyen felmentés esetén is teljesíteni kell a BME habilitációs követelményeit.


A BME karain 2014. május 1-től választható, 2016. május 1-től kötelező jelleggel a habilitációs minimumkövetelmények az alábbiak szerint változnak:

a) a publikációs/alkotó tevékenység minimuma az adott Habilitációs Bizottság által megjelölt MTA osztály(ok) MTA doktori eljárására vonatkozó mindenkori követelményeinek 50%-a.

A HBDT-k 2014. április 13-ig tehetnek ennek megfogalmazására vonatkozó konkrét javaslatot, melyet az EHBDT 2014. április 23-i ülése fog tárgyalni.

 b) az oktatási követelmény minimuma

-       min. 1 végzett PhD vagy DLA hallgató,

-       tantárgy jegyzete.

Különösen indokolt esetben a fenti követelmények alól a kari HBDT javaslatára az EHBDT felmentést adhat.

c) a szakmai közéleti tevékenységre vonatkozó követelményeket a karok egyedileg határozzák meg.

A habilitációs folyamat megindításának feltétele hogy az a) vagy a b) területek legalább egyikében az előírt minimumot minőségben és/vagy mennyiségben érdemben meghaladó teljesítményt mutasson fel a jelölt.

Az új habilitációs követelmények életbe léptetésének határidejére az EHBDT az egyes karokon maximum 1 év halasztást adhat.

 


2013. szeptember 4.

A HBDT testületeknél a doktori kormányrendelet írja elő, hogy tagjainak meg kell felelniük a törzstagi követelményeknek. Bár ezt a MAB nem ellenőrzi, az egyetem felelőssége, hogy valamennyi HBDT testület összetétele megfeleljen a kormányrendeletnek.

A doktori iskolák MAB akkrediciójának része az együttműködési megállapodások felülvizsgálata, ezért ezeket szeptember 30-ig meg kell kötni, és az ODT honlapra fel kell tölteni. Az ülés háttéranyagai között szerepel egy, a Jogi Csoporttal egyeztetett minta, ami az MTA kutató intézetekre van megfogalmazva (az MTA intézmények szerkezeti átalakítása miatt az ilyen típusú szerződéseket amúgy is érdemes újra kötni). A minta használható más hazai együttműködő partnerrel kötendő megállapodásra is. Ezen szerződések elsődleges szerepe, hogy a doktori kormányrendelet 2. § (5) pontja alapján bekapcsolódó külső törzstagok részvétele alá legyen támasztva.


2013. március 28.

Ajánlás a Szakmai Habilitációs Bizottságoknak a habilitációs eljárások lefolytatásához (a BME Doktori és Habilitációs Szabályzat tervezett módosításának szellemében)

A BME DHSZ 26. §  (3) pontja szerint a Szakmai Habilitációs Bizottság az általa kijelölt háromtagú Bíráló Bizottság előterjesztése alapján az eljárás elején értékeli a pályázó habitusát, a tézisek részletes bírálatra bocsáthatóságát. Javasoljuk, hogy pozitív értékelés esetén az eljárásnak ebben a szakaszában SZHBDT továbbítsa a pályázati anyagot az EHBDT részére, annak megvizsgálására, hogy a pályázó szakmai habitusa megfelel-e az Egyetem elvárásának. Az EHBDT a habitusra vonatkozó pozitív vélemény esetén tájékoztatja az SZHBDT-t és a pályázót, míg  negatív vélemény esetén a pályázónak megküldi az elutasítás indoklását, lehetőséget adva a pályázat visszavonására.

Az SZHBDT-k részére javasoljuk, hogy az új szabályzás hatályba lépéséig induló habilitációs eljárásokon kívül a folyamatban lévő eljárások esetén is fontolják meg az EHBDT előzetes habitus-véleményének megkérését.   


2013. január 31.

2013. január 1-én hatályba lépett a doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló 387/2012. (XII. 19.) kormányrendelet, amely több eljárásbeli módosítást tartalmaz. Ezek között szerepel, hogy a doktori fokozatokat egyetemi szinten kell odaítélni, ez nem leadható jogkör. Annak érdekében, hogy ne legyen megkérdőjelezhető egyetlen BME által kibocsátott oklevél sem, a továbbiakban a döntést az EHBDT hozza meg. Ugyanakkor a tényleges szakmai elbírálás továbbra is a szakterületi doktori tanácsoknál marad, az SZHBDT-k ennek eredményét javaslatként küldik meg az Egyetemi Doktori Tanácsnak.

A kormányrendelet által előírt feltételeknek nem mindenben felel meg a BME doktori iskolainak törzstagi összetétele. A rendelethez való igazodáskor a  szakterületi doktori és habilitációs tanácsok összetételén is változtatni kell.  Az Országos Doktori Tanács az EMMI-nek küldött levélben állásfoglalást kért a testületek átalakításának határidejét illetően, és ismételten kérte a törzstagokra vonatkozó tudományági megkötés felülvizsgálatát. A minisztériumi válasz alapján 2013. július 31-ig kell átalakítani a testületeket, a tudományági felvetést pedig megvizsgálják.


2011. október 24.

A témavezetői státusz korlátai:

A BME DHSZ 10. § (7) pontja értelmében egy témavezető egyidejűleg legfeljebb 3 doktorandusz munkáját irányíthatja. E korlátozás alól az EHBDT felmentést adhat, az erre vonatkozó kérelmet a témakiírások előtt be kell nyújtani.   


2011. április 28.

Részmunkaidős foglalkoztatás, vagy egyéb munkaviszony esetén – különlegesen indokolt esetben - tanszéki kezdeményezésre az SZHBDT támogató javaslata alapján hozott EHBDT döntéssel lehet az adott tanszéken témavezetést vállalni.


2011. március 9.

A BME Szenátus 2011. évi egyetemi tanári pályázatokról hozott döntésével kapcsolatban az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács az alábbi nyilatkozatot teszi közzé:

Előzmények

Az Építőmérnöki Kar által meghirdetett egyetemi tanári álláshelyre három pályázat érkezett. A Kari Tanács (KT) által írásban előterjesztett és az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) által írásban véleményezett pályázatokról a Szenátus érdemi vita nélkül döntött1. A szenátusi szavazás eredményeként a jelöltek egyetemi tanári pályázatának támogatási rangsora2 jelentősen megváltozott, a korábban a KT és az EHBDT által egyaránt legerősebbnek ítélt jelölt az utolsó helyre került.

Az EHBDT elnöke az ülésen szóban, utána írásban kérte a döntés indoklását, melynek megadására a Szenátust a BME Szervezeti Felépítés és Működési Rend3 kötelezte. A Szenátus elnökétől érkezett elutasítás után az EHBDT testületként kérte, hogy a véleményezési jog megsértésével hozott döntést a Szenátus ugyanezen szabályzat előírása szerint újból megvizsgálja. Ennek ellenére a Szenátus a következő ülésén nem vitatta meg a pályázatokat. Módosította viszont a szabályzatot: azt az intézkedést, amelynek értelmében az adott esetben a Szenátusnak indoklási kötelezettsége van, törölte.

Állásfoglalás

1.         Az EHBDT felkéri az Építőmérnöki Kar vezetését, hogy az előterjesztő és a véleményező testület által egyaránt első helyre rangsorolt jelöltet 2011. szeptember 1-től (az egyetemi tanárok kinevezésének dátuma) az egyetemi tanári beosztással ekvivalens kutatói munkakörbe sorolja át, ezzel csökkentve a minden véleményező által kiválónak tartott jelöltet ért méltánytalanságot.

2.         Morálisan kifogásolható, hogy a Szenátusban – a pályázatokat értékelő egyetlen dicsérő vagy kritikus hozzászólás nélkül – a véleményező testület előterjesztésével ellentmondó döntés született. Megjegyzendő, hogy az EHBDT a teljes pályázati anyagok ismeretében, részletes vita után szavazott, és rangsorolása egyértelmű volt. Ennek a testületnek az összetétele biztosítja a független és megalapozott szakmai véleményt, a testület tagjainak neves külföldi egyetemeken szerzett tapasztalatai pedig garantálják az egyetemi tanári pályázatok elbírálására való kompetenciát. Az EHBDT véleményének elutasítása csak alapos okkal és megfelelő indoklással fogadható el.

3.         Súlyos működési és etikai4 kérdéseket vetnek fel a szenátusi döntés megszületésének körülményei. Ismételten felvetődik a hallgatók döntéshozói kompetenciája az egyetemi tanári pályázatok elbírálásában. A szenátusi rangsor számszerű értékeit nem lehet véletlen tévesztéssel magyarázni. Ez a rangsor, valamint az újratárgyalás elutasítása arra utal, hogy a Szenátus tagjainak egy része döntését nem a tényeket objektíven mérlegelő módon hozta meg.

4.         Megítélésünk szerint a demokratikus működés és a bizalomra épített eljárások fontos eleme, hogy abban az esetben, ha egy szakmai testület állásfoglalását az őt kijelölő Szenátus megváltoztatja, akkor döntését indokolja. A szabályzat ezzel ellentétes változtatása nemcsak a véleményező testület jogkörét csorbítja, hanem a bizalomra épített működést is sérti.

A fenti állásfoglalást az EHBDT 2011. március 9-i ülésén egyhangú szavazással erősítette meg (titkos szavazás: 15 igen, 0 nem, 0  tartózkodás).

 

Hivatkozások

1 A Szenátus, 2011. január  31-i ülése.

2 A különböző testületek szavazati arányai

 

Kari Tanács

EHBDT

Szenátus

 

igen

nem

tart

%

igen

nem

tart

%

igen

nem

tart

%

A

23

0

4

85

14

1

2

82

13

3

17

39

B

21

0

6

78

9

1

7

53

23

0

10

70

C

17

2

8

63

4

10

3

24

15

5

13

45

 

3 BME Szervezeti Felépítés és Működési Rend – kivonat

4 BME Etikai Szabályzat – kivonat

A nyilatkozat letölthető pdf formában.
 


2011. február 24.

Dr. Péceli Gábor rektor úr tájékoztatást adott az egyetemi tanári pályázatok szenátusi értékeléséről (a Szenátus elutasította az EMK Kari Tanács és az EHBDT rangsorában egyaránt első helyen álló jelölt pályázatát). Vitát követően az  EHBDT titkos szavazással határozatot hozott (12 igen, 2 nem, 3 tartózkodás):

A BME Szervezeti Felépítés és Működési Rend által biztosított joggal élve az EHBDT kéri, hogy a véleményezési jog megsértésével hozott döntést a Szenátus újból megvizsgálja
.


Javaslat a tudományos teljesítmény mérésére

Tudományos Bizottság (TB) elnöke előterjesztette a TB és az EHBDT tagjaiból álló ad-hoc bizottság javaslatát a tudományos teljesítmény mérésére. Ismertette az értékelésbe bevont egységek körét, valamint az értékelési  szempontokat. Az EHBDT az előerjesztést egyhangú szavazással elfogadta (15 igen;  0 nem , 0 tartózkodás).


Külföldi hallgatók esetében alkalmazott nyelvi követelmények

A PhD fokozatszerzés követelménye két idegen nyelv - a tudományterület műveléséhez szükséges – ismeretének igazolása. Szabályzatunk szerint az első idegen nyelv kötelezően az angol. A második idegen nyelv értelmezése külföldi hallgatók esetén azonban nem egyértelmű. Az EHBDT a kérdés rendezésére az alábbi határozatot hozta (15 igen; 0 nem, 0 tartózkodás):

A BME idegen nyelvű PhD képzésében részt vevő hallgatók számára második idegen nyelvként elfogadható a magyar nyelvtudás  SZHBDT által előírt módon történő igazolása.


Joint Degree: "La Sapienza" University of Rome – BME (GPK).

Az EHBDT jóváhagyta  a közös doktori képzést követő külföldi védést, majd az ott szerzett diploma honosítását tartalmazó megállapodás tervezetét. A megállapodás feltételül szabja, hogy a BME fokozatszerzési követelményeket teljesíteni kell. Az előterjesztő jelezte, hogy keresik a megoldást egy olyan közös diploma kibocsátására, amelyet mindkét egyetem a saját szabályai szerint jegyez.


2010. november 25.

Az EHBDT elnöke tájékoztatást adott arról, hogy a Tudományos Bizottság (TB) koordinálásával a TB és az EHBDT tagjaiból egy ad-hoc bizottság jött létre a tudományos teljesítmény mérésére vonatkozó tervezet kidolgozására. A javaslatot mindkét bizottság tárgyalni fogja, az ennek alapján történő értékelések adatszolgáltatója a Kontrolling Csoport lesz.


2010. október 28.

A BME stratégiai dokumentumáról szóló tájékoztatót követő vitában elhangzott vélemények
-    több, komoly eredményt felmutató terület nem jelenik meg a stratégiában,
-    egy időkényszer alatt, elkapkodottan kidolgozott pályázati anyagra épül az egyetem hosszú távú stratégiája,
-    egy nagy egyetemen a szétapródozottság komoly veszély, meg kell találni a csomópontokat,
-    megoldás lehet egy gördülő stratégia, ami biztosítja a tematikai változás lehetőségét is.


2010. szeptember 23.

A MAB korábbi előrejelzésének megfelelően szeptember 30-ig várja az ODT adatbázisban a törzstagok adatainak feltöltését. Egy következő lépésben értékeli az egyes doktori iskolák működését és "Kiválósági hely" címeket fognak odaítélni a frissített adatbázisban található adatok alapján. A szempontrendszer még nincs véglegesítve, de ebben a PhD fokozatok száma, a dolgozatok internetes elérhetősége, stb. mellett hangsúlyosan szerepel az a néhány adat, ami a törzstagokra vonatkozik. A "Kiválósági helyeket" – a tervek szerint – az állami ösztöndíjak megemelt számával támogatják.

A törzstagok kooptálására vonatkozóan az EHBDT az alábbi ügyrendi döntést hozta (17 igen, 0 nem, 1 tartózkodás), amely 2010. október 1-én  lép hatályba:

Új törzstagot a törzstagok testülete kooptálhat. Az erre vonatkozó javaslatot – a döntés előtt –  véleményezésre az EHBDT elé kell terjeszteni.


2010. május 27.

„Tudományos képzés műhelyeinek támogatása” TÁMOP (4.2.2.B-10/1 ) pályázat

A Tudományos Bizottság elnöke ismertette a javasolt pályázat felépítést, a tervezett tevékenységeket és a feladatokhoz tartotó keretek felosztását. Részletes előterjesztése az ülés háttéranyagai között az ülést megelőző héten már elérhető volt az EHBDT tagjai számára.

A pályázati koncepció közel áll az EHBDT által készített korábbi javaslathoz, célkitűzései részletesebben kidolgozottak, és az EHBDT tagjai pozitív véleményeket fogalmaztak meg az előterjesztésről. Kérdésekre válaszolva az előterjesztő elmondta, hogy a pályázatírásba az előző TÁMOP pályázatíró csapata lesz bevonva (de feladatuk tisztán adminisztratív), a pályázatírás adott szakaszában a résztvevők teljes bepillantást kapnak a pályázati anyagba, valamint, hogy a projekt menedzselését és koordinálását a Tudományos Bizottság látja el. Domokos Gábor aggályát fejezte ki amiatt, hogy a Tudományos Bizottság magas arányú hallgatói képviselet mellett hoz majd tudományos kérdésekben döntéseket. Javasolta, hogy helyette az EHBDT legyen a koordináló szervezet, vagy ha ez valami miatt nem támogatható, akkor jöjjön létre egy háromtagú testület a két bizottsági elnök és Stépán Gábor részvételével. Miután az előterjesztő e második megoldást tartotta elfogadhatónak, a bizottság az alábbi határozatról szavazott:

Az  EHBDT támogatja a „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása” című pályázat előterjesztését, azzal a kiegészítéssel, hogy javasolja egy 3 tagú irányító testület létrehozását      a TB és az EHBDT elnöke, valamint Stépán Gábor „tudományos rektorhelyettes”részvételével


2010. április 29.

PhD fokozatszerzési eljárás

   i.,      A fokozatszerzési eljárás indításával a jelentkező doktorjelöltnek minősül.
A doktorjelöltek adatait a Neptun rendszerben elérhetővé kell tenni, és időszakosan frissíteni kell.

 

  ii.,      A fokozat odaítélését követő SZHBDT döntés után az oklevél kiállításához szükséges adatokat a doktori iskola adminisztrátoroknak 2 héten belül el kell juttatniuk a KTH ügyintézőjéhez.  A KTH a kinyomtatott és aláírt doktori oklevélről 2 héten belül hiteles másolatot küld a kari adminisztrátornak, amit a fokozatot szerzett doktor megkap.
 


Joint degree

A MAB elnökével való egyeztetés alapján lehetőség van arra, hogy külföldi egyetemekkel közös képzés alapján olyan oklevelet állítson ki a BME, amit mindkét rektor aláír, és mindkét egyetem a saját szabályai szerint jegyez. Ez képzésre vonatkozó együttműködési megállapodásban rögzített módon, az EHBDT egyedi jóváhagyása esetén történhet.


„Tudományos képzés műhelyeinek támogatása” TÁMOP (4.2.2.B-10/1 ) pályázat

A Tudományos Bizottság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy a rektori felkérésre javaslatot készít a fenti pályázat előkészítésére. A pályázat beruházási része egy klaszter rendszerű szuperszámítógép BME létrehozására vonatkozik. Fontos szerepet kap a doktori iskolákban folyó képzés támogatása is: a pályázat az EHBDT-vel való egyeztetéssel, nyilvános anyagokon keresztül fog készülni. A pályázat beadási határidejét június 30-ra módosították, ami lehetőséget ad egy átgondolt pályázat benyújtására.


2010. március 25.

Javaslat a „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása”  TÁMOP (4.2.2.B-10/1)pályázat előkészítésére

Az EHBDT javasolja, hogy a "Tudományos képzés műhelyeinek támogatása" pályázat döntően a doktori képzésre épüljön, és a projekt lebonyolítása a doktori iskolákhoz kapcsolódjon.

A doktori képzésre vonatkozó kormányrendelet (és egyetemünk szabályzata) a doktori képzés működési feltételeit szolgáló pénzeszközökre vonatkozó javaslattételt az EHBDT feladatai közé sorolja. Rektori felkérésre az EHBDT koordinálja a pályázat előkészítését az alábbi irányelvek mentén:

1. A pályázati támogatás egyenletes terítése helyett, legyen egy kiemelt szakmai célkitűzés    jelentős támogatással (a teljes összeg ~20%-a), ami magába foglalja az infrastrukturális fejlesztésre fordítható maximális (17%) támogatást is. A kiemelt témáról az EHBDT egy belső pályázat keretében dönt, a nyertes vállalja egyúttal a pályázat teljes körű adminisztrálását.

2.A pályázati összeg legnagyobb része (~60-70 %) doktori és doktorjelölti ösztöndíjak, valamint posztdoktori alkalmazások keretében kerüljön a tehetséges hallgatók, fiatal kutatók támogatásra.   A kereteket a doktori iskolák között az EHBDT osztja fel, felhasználásukról a doktori iskola vezetője dönt.

3. A pályázati összeg ~10-20%-a szolgáljon TDK, illetve szakkollégiumi célokat (TDK díjak és TDK konferenciák, valamint szakkollégiumi rendezvények, továbbképzések).


2010. január 21.

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács ülésén Dr. Péceli Gábor rektor úr ismertette a bizottsággal a kutatóegyetemi pályázatokra vonatkozó egyetemi elképzeléseket. Elmondta, hogy az OKM által kiírt kutatóegyetemi címpályázatot és a felsőoktatás minőségjavítását célzó NFÜ pályázatot összekapcsolja a kiemelt kutatási területek kiválasztása, melyek hosszabb távon is megalapozhatják az Egyetem fejlődési irányait. Vázolta azokat a célkitűzéseket, amelyek eléréséhez hozzásegíthet a NFÜ pályázat keretében remélt támogatás elnyerése (3,000 MFt, 2éves felhasználás). A tervezett felhasználás jelentős része infrastrukturális fejlesztés (a megengedett maximális 30%), a keret 20%-a fordítódna a kiemelt projektek támogatására, míg 50%-a a szellemi potenciál fejlesztésére. Ez utóbbi kategória széles körben szolgálja az egyetemi képzés, valamint a kutatás-fejlesztés minőségének javítását.

A kérdések és hozzászólások elsősorban négy területet érintettek: i., az információk terjedése, ii., a döntéshozatal szintjei, iii., a támogatás felhasználásának konkrét szempontrendszere, és iv., a projekt menedzselése.

Többen jelezték, hogy az előkészítő szakaszban a doktori iskolák, a mértékadó tanszékek illetve a vezető kutatók véleményének kikérése nélkül születtek javaslatok amelyek éppen emiatt gyakran nincsenek összhangban az egyetemen ténylegesen folyó kutatásokkal. A karok közti „bevétel alapú” szétosztás elve, valamint a további döntések kari adminisztrációs szintre helyezése veszélyezteti, hogy a várt támogatás felhasználása az eredeti célkitűzéseknek megfelelően, a minőség és a kiválóság szempontjai szerint történjen. A szellemi potenciál fejlesztése kategóriának a pályázati kiírásban megjelölt definíciója*  indokolná, hogy a döntéseknél a vezető kutatók és a doktori iskolák véleményét is kikérjék, illetve a pályázati összeg egy részéről az említettek önállóan rendelkezzenek. Az erre tervezett 1,500 MFt összeg igen nagy – összemérhető az új OTKA projektekre országos szinten fordított összeggel – és jelentős hatása lenne, ha legalább egy része nemzetközi színvonalú kutatások támogatására lenne felhasználva.

Felvetődött az egyetemen belüli pályáztatás ötlete, egy-egy „start up” támogatás biztosításának lehetősége, illetve az MTA-n meghirdetett „Lendület” programhoz hasonló, tehetséges fiatalok külföldről való hazatérését támogató egyetemi kezdeményezés beindítása is.  Fontos lenne, hogy a projekt majdani menedzselését nemzetközi szintű tudományos eredményekkel rendelkezők végezzék, és (korábbi rossz példa alapján) elkerülendő, hogy szakmai döntések a menedzsment szintjén történjenek. Elhangzott olyan vélemény is, hogy ha a mostani pályázati forrásokat nem sikerül az egyetemen jelenleg meglévő, nemzetközi szinten is kiváló kutató műhelyekhez juttatni, az a BME mint kutatóegyetem tartós leszakadását eredményezheti.

Péceli Gábor a hozzászólásokra reflektálva elmondta, hogy természetesen egyértelmű célkitűzés, hogy az NFÜ támogatás a minőség javítását szolgálja,  olyan területeket is beleértve, mint a doktori képzés, a doktorjelölti ösztöndíj, vagy a tehetséges fiatalok támogatása. A szakmai egyeztetés, a kutatási programok kialakítása és a fejlesztési célok meghatározása legjobban kari szinten valósítható meg. A karok esetenként eltérő döntéshozatali gyakorlatot folytatnak, de ezektől nem lenne indokolt eltérni, és pl. az EHBDT-nek hatáskört biztosítani. A néhány oldalban vázolt főbb kutatási célkitűzéseket a szűk határidők miatt rendkívül rövid idő alatt kell kidolgozni   – ez most van folyamatban –,  a tartalommal való kitöltésre nyugodtabb körülmények között lesz mód, amikor számos most felvetődött kérdésre is meg lehet majd találni a megoldást.        

*Szellemi potenciál fejlesztése. Az intézmények a nemzetközi tudományos életben elismert kutatókat foglalkoztatnak, tevékenységük köré „iskolák” szerveződnek, a tehetséggondozást a képzés minden szintjén kiemelt feladatként végzik, ezen belül is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a doktori képzés területén, ezáltal kinevelik az intézmény saját (illetve általában, a magyar felsőoktatás) oktatói és tudományos utánpótlását.2009. szeptember 24.

A Rektor és a Főtitkár Urakkal történt egyeztetés alapján a 7/2009 (V. 6.) számú Rektori Utasításban szereplő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alól külső tagok mentesülhetnek, ha nyilatkoznak, hogy nem vesznek részt pénzeszközök felhasználására vonatkozó javaslattételről szóló szavazásban.


2009. április 23.

A fokozatszerzési eljárás során az értekezés és a tézisfüzet (magyar és angol nyelven) beadáskor a jelöltnek ezeket elektronikus formában, pdf fájlként is be kell nyújtania a kari adminisztrátor részére. Ez történhet CD ROM-on, email mellékletként, vagy ideiglenesen egy web oldalra helyezve. A kari adminisztrátor az értekezés egy bekötött papír-példányát valamint a fenti elektronikus dokumentumokat két héten belül eljuttatja az OMIKK-ba katalogizálás és a web-en történő megjelenítés céljából. Az ODT adatbázisban a védés meghirdetésekor már az OMIKK szerverére mutató URL-t kell megadni: http://www.omikk.bme.hu/collections/phd/...    


2009. március 26.

Az EHBDT felhívja a DIT-ek figyelmét, hogy a PhD témák meghirdetésénél fokozottan figyeljenek a témavezetők kiválasztására: el kell kerülni, hogy a hallgatók korábban sorozatosan eredménytelen témavezetést nyújtó oktatók irányítása alá kerüljenek.

A témavezetők eredményességének minősítéséhez javasoljuk, hogy a doktori iskolák az elmúlt 10 évre vonatkozó hallgatói adatok alapján készítsenek értékelést az alábbi szempontok szerint:

Eredményes     

abszolutórium: 4 éven belül,
indítás: absz + 2 éven belül,
fokozatszerzés: 8 éven belül.

Folyamatban   

abszolutórium: 4 éven belül,
indítás: absz + 2 éven belül,
fokozatszerzés: még nem telt le a 8 év.

Eredménytelen

nem eredményes,
és nincs folyamatban
.

A témavezetőkkel szemben kiemelt elvárás az aktív kutatói tevékenység: a téma meghirdetését megelőző 5 év tudományos közleményeinek mutatói haladják meg a doktori iskola fokozatszerzéshez előírt publikációs követelményeit. 


2008. december 18.

A VIK, a GTK és a KSK  értékelje a témavezetők – és ezen keresztül a tanszékek –  „eredményességét” a fokozatszerzés alábbi szempontjai alapján. Az elmúlt 10 évben felvett valamennyi nappali tagozatos hallgatót sorolják be a három kategória egyikébe (eredményes, eredménytelen, függő), készítsenek kimutatást a témakiíró témavezetőkre és tanszékekre vonatkozóan, és az értékelésről számoljanak be az EHBDT 2009. februári ülésén.  


December 1-én a BME és a NIMS (National Institute for Material Science - Tsukuba, Japan) megállapodást írt alá a doktori képzésre vonatkozóan. Ennek keretében a NIMS 2009. őszén már tervezi 3 BME PhD hallgató fogadását, előre egyeztetett témában,  6-12 hónap időtartamú anyagtudományi kutatásra. Az EHBDT tavasszal fogja kidolgozni a jelentkezők kiválasztásának szabályait.
BME-NIMS megállapodás, NIMS honlap


A 2008. január 1-én életbe lépő Doktori és Habilitációs Szabályzat alapján a doktori és habilitációs eljárások során a publikációs követelmények értékelése a BME Publikációs Adatbázisba (vagy az MTA Köztestületi PA-ba) bevitt adatok alapján történik. A doktori iskolák MAB akkreditációjának előkészítése szintén szükségessé teszi, hogy az iskolák oktatói feltöltsék a publikációs adatbázist. Az EHBDT felkéri a karokat, hogy jelöljenek ki kari adminisztrátorokat (igény esetén intézeti, tanszéki, vagy doktori iskola szinten), akik az adatbevitelt részben elvégzik, részben segítséget nyújtanak az oktatóknak. Kollár István felajánlotta, hogy a kijelölt adminisztrátorok számára 2009. január második felében tájékoztatást tart a BME PA használatáról.       


2008. október 30.

A BM doktori iskolák valamennyi törzstagjának legkésőbb 2009. március 31-ig fel kell vinnie  tudományos közleményeinek és hivatkozásainak adatait a BME  (vagy az MTA) publikációs adatbázisába.


2008. szeptember 25.

A habilitációs eljárás során az elektronikus formában kért dokumentumokat internetes felületen kell benyújtani, a Dékáni Hivatalban megadott információk szerint. A publikációs és hivatkozási adatokat fel kell tölteni a BME Publikációs Adatbázisba (amennyiben nincs nyilvántartva a BME PA-val összekapacsolt MTA KPA-ban).


PhD fokozatot kibocsátó doktori iskola témavezetője az a tudományos fokozattal rendelkező oktató, illetve kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács jóváhagyta, és aki – ennek alapján – felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelöltek fokozatszerzésre való felkészülését. Tudományos fokozat: PhD, kandidátus (MTA fokozat), tudomány doktora (MTA fokozat), MTA doktora cím, ill. a  33/2007 korm. rendelet alapján a Kossuth díj.  

DLA fokozatot kibocsátó doktori iskola témavezetője az a művészeti fokozattal rendelkező oktató, illetve kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács jóváhagyta, és aki – ennek alapján – felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, művészeti munkáját, illetve a doktorjelöltek fokozatszerzésre való felkészülését.      Művészeti fokozat:  DLA, továbbá a  33/2007 korm. rendelet és az Ftv. 150. § (3)c pontja alapján „a művészeti felsőoktatásban a kormányrendelet, illetve miniszteri rendeletek alapján adományozható művészeti vagy ezekkel egyenértékűnek tekintett külföldi művészeti elismerés”.


2008. május 29.

A doktori iskolák képzési adatainak ismeretében az alábbi határozatokat hozta:

  1. A KSK és VIK vizsgálja felül az állami ösztöndíjasok, az EKP, KSK, GTK és a VIK pedig a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók fokozatszerzési arányát befolyásoló tényezőket. Erről a karok doktori iskolái 2008. decemberéig számoljanak be az EDT-nek.
  2. Valamennyi doktori iskolának figyelni kell a témavezetők kiválasztására: már az idei felvételinél is kerülni kell, hogy a hallgatók korábban sorozatosan sikertelen témavezetést nyújtó oktatók irányítása alá kerüljenek. Súlyt kell fektetni az erők koncentrálására, elsősorban a költségtérítéses képzés megfelelő szinten tartásával.
  3. A nappali tagozatos hallgatók ösztöndíj melletti munkavállalását csak olyan mértékben szabad engedélyezni, ami nem megy doktori munka rovására.

4.     A levelező hallgatók felvételét egyetemünkön is korlátozni kell.  Egy doktori iskola évente legfeljebb annyi levelező hallgatót vehet fel, mint az alábbi számok közül a legnagyobb:

-         az előző 5 évre vonatkoztatott éves átlagban PhD fokozatot szerzett levelező hallgatók számának kétszerese;

-         a nappali tagozatos hallgatók egy évfolyamra vonatkoztatott átlagának 10%-a;

-         három.

 


2008. március 27.

Állásfoglalások a PhD képzéssel kapcsolatban 
1.
Az államközi szerződéseken alapuló, NOK bevonásával folyó doktori képzéseknél a külföldi hallgatókkal szemben ugyanolyan követelmény- és értékelési-rendszert kell alkalmazni, mint a magyar hallgatók esetében. A szerződéskötéskor világossá kell tenni, hogy a képzésben való részvétel nem garantálja automatikusan a fokozat megszerzését, és lehetőség szerint előre biztosítani kell egy negyedik év finanszírozását a disszertáció készítéséhez.         
 

2.
A BME doktori fokozatszerzési eljárásban résztvevő bizottsági tagok közül csak az írásos értékelést készítő 2 opponens részesüljön díjazásban. A bíráló-, ill. a szigorlati bizottságok tagjai esetében a feladat elvégzése az egyetemi oktatókkal (ill. az MTA köztestületi tagokkal) szemben támasztott elvárásnak – a tudományos közéletben való részvételnek – felel meg. A mindenkori eljárási díj javasolt felosztása: 45-45 %  – opponensek díjazása; 10% – oklevél kiállításának díja.


 

2008. február 28.

Az Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság nem támogatja, hogy a BME-n  Alkalmazott Neveléstudományi és Pszichológiai Doktori Iskola jöjjön létre.

Az elutasítás indoklása:

Az alapító dokumentum alapján a tervezett doktori iskola nem tesz eleget a MAB tudományági elvárásának, amely szerint legalább 3 törzstag reprezentáljon minden olyan tudományágat, amelyből a doktori iskola fokozatot ad ki. Az iskola két tudományágát – neveléstudomány és pszichológia – 1 illetve 2 fő képviseli.

A 33/2007. (III.27.) kormányrendeletben előírt formai követelmény, hogy a törzstagnak a létesítendő doktori iskola tudományágában kell tudományos fokozattal rendelkeznie. Ennek a feltételnek a 9 törzstag közül 6 fő nem tesz eleget.

Minőségi kifogásként jelent meg, hogy az 5 évre visszamenőleg beadott publikációs jegyzékek alapján a 33 fős oktatói gárdából (beleértve a törzstagokat is) mindössze ketten rendelkeznek legalább 2 darab idegen nyelven írt folyóiratcikkel.


 

2008. január 31.
 

Az EDT felkéri a Hallgatói Önkormányzatot, hogy jelölje ki képviselőjét, aki a testület ülésein tanácskozási jogú tagként vesz részt. A képviselő kiválasztásakor vegyék figyelembe az Ftv 67. § (4) előírásait.

       

BME DSZ 7. § (2) (f) 
        Az EDT munkájában tanácskozási jogú tagként vesz részt a hallgatói önkormányzat képviselője.

Felsőoktatási törvény
67. § (4):
        A doktori tanács valamennyi tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie...
        A doktori tanács egy tagját a doktori képzésben részt vevő hallgatók választják.


2007. november 8

1         Az EHBDT az új követelményrendszerek hatályba lépéséig (de legalább 2008. március 15-ig) meghosszabbítja az SZDT-k által kidolgozott, a szakterület sajátosságait figyelembe vevő részletes doktori követelményrendszereket [BME DSZ 13. § (6) bekezdés].

2         A 2007. június 25 után és november 8 előtt indított eljárásokban a jelölteknek a nyilvános vita kitűzéséig kell teljesíteniük a BME DSZ  13. § (4) és (5) bekezdéseiben megfogalmazott publikációs követelményeket. Vitás esetekben (pl. ezen időszakban indított és már védésre kitűzött eljárás) esetén a BME DSz 24. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.


A BME alacsony átlagos hatékonysági mutatója felveti a nagy létszámú levelező képzést folytató doktori iskolák képzési formáinak átgondolását, illetve a MAB 2004. március 8-i határozatában megfogalmazott – a levelező képzés megszüntetésére vonatkozó – ajánlás egyetemi szinten történő megfontolását.